Artikelverzeichnis

0-9 6-kt. Bi-Metall Bohrschrauben, Bohrleistung 12 mm 5,5X118 A2/CV (V2a) Art. 9504 6-kt. Bi-Metall Bohrschrauben, Bohrleistung 12 mm 5,5X138 A2/CV (V2a) Art. 9504 6-kt. Bi-Metall Bohrschrauben, Bohrleistung 12 mm 5,5X158 A2/CV (V2a) Art. 9504 6-kt. Bi-Metall Bohrschrauben, Bohrleistung 12 mm 5,5X40 A2/CV (V2a) Art. 9504 6-kt. Bi-Metall Bohrschrauben, Bohrleistung 12 mm 5,5X78 A2/CV (V2a) Art. 9504 6-kt. Bi-Metall Bohrschrauben, Bohrleistung 12 mm 5,5X98 A2/CV (V2a) Art. 9504 6-kt. Bi-Metall Bohrschrauben, Bohrleistung 2 mm 4,8X20 A2/CV (V2a) Art. 9504 6-kt. Bi-Metall Bohrschrauben, Bohrleistung 2 mm 4,8X25 A2/CV (V2a) Art. 9504 6-kt. Bi-Metall Bohrschrauben, Bohrleistung 2 mm 6,3X25 A2/CV (V2a) Art. 9504 6-kt. Bi-Metall Bohrschrauben, Bohrleistung 2 mm 6X120 A2/CV (V2a) Art. 9504 6-kt. Bi-Metall Bohrschrauben, Bohrleistung 2 mm 6X140 A2/CV (V2a) Art. 9504 6-kt. Bi-Metall Bohrschrauben, Bohrleistung 2 mm 6X160 A2/CV (V2a) Art. 9504 6-kt. Bi-Metall Bohrschrauben, Bohrleistung 2 mm 6X25 A2/CV (V2a) Art. 9504 6-kt. Bi-Metall Bohrschrauben, Bohrleistung 3 mm 5,5X50 A2/CV (V2a) Art. 9504 6-kt. Bi-Metall Bohrschrauben, Bohrleistung 3 mm 5,5X70 A2/CV (V2a) Art. 9504 6-kt. Bi-Metall Bohrschrauben, Bohrleistung 6 mm 5,5X110 A2/CV (V2a) Art. 9504 6-kt. Bi-Metall Bohrschrauben, Bohrleistung 6 mm 5,5X110 A4/CV (V4a) Art. 9504 6-kt. Bi-Metall Bohrschrauben, Bohrleistung 6 mm 5,5X130 A2/CV (V2a) Art. 9504 6-kt. Bi-Metall Bohrschrauben, Bohrleistung 6 mm 5,5X130 A4/CV (V4a) Art. 9504 6-kt. Bi-Metall Bohrschrauben, Bohrleistung 6 mm 5,5X150 A2/CV (V2a) Art. 9504